Svatý týden 24. 3 - 2. 4. 2018

Letos proběhne již desátý chorální Svatý týden, a to od soboty 24. 3. večera do velikonočního pondělí 2. 4. Program praktické informace naleznete zde.

Svatý týden "à la Fontfroide"

Podle vzoru Choeur grégorien de Paris, který již po 25 let slaví chorální mše a oficia, pořádáme od roku 2009 každoročně Svatý týden i v České Republice.

Graduale triplex

Počínaje prvními nešporami Květné neděle v sobotu a konče Nedělí Zmrtvýchvstání Páně budeme slavit oficium a obřady Svatého týdne. Oficium (liturgie hodin) provází věřícího po celý den a skládá se především z žalmů, dále z jiných čtení ze Starého i Nového zákona, nebiblických církevních textů a modliteb ve vlastním smyslu slova (orace, benedikce, antifony, responsoria). Modlitba oficia je sice povinná pro klérus, řeholníky a řeholnice, ale církev ji vždy chápala jako modlitbu veřejnou, modlitbu určenou všem věřícím, jak je zřejmé například z cestopisu římské poutnice Ethérie ze 4. století:

„Každý den před kuropěním se otevrou všechny dveře Anastase (chrám Vzkříšení v Jeruzalémě) a přicházejí (...) mniši a panny, avšak i laikové, muži i ženy, kteří chtějí bdíti – konati noční oficium. (...) Od té doby až do svítání se říkají střídavě hymny, žalmy, antifony a po každém hymnu (žalmu) je modlitba.“

( B. Malina: Dějiny římského breviáře, Praha 1939)

Obvykle bude den začínat ještě před rozedněním zpěvy matutina, které s východem slunce přejde do jitřních chval a mše svaté, dále následují malé hodinky – tercie, sexta, nona (o deváté, dvanácté a třetí hodině) a na večer nešpory a kompletář. Během tridua pak k tomuto programu přibudou další liturgické obřady. Je to tedy dosti náročný program.

Předpokládáme, že řada z vás nechce opustit svou farnost právě o Velikonocích. Proto netrváme na účasti po celou dobu – ba naopak. Na Květnou neděli zveme všechny choralisty (i ty s ratolestmi), abychom za zpěvu antifony Pueri Hebraeorum společně slavili Kristův vjezd do Jeruzaléma a při Pašijích pak vstoupili do Svatého týdne. V Roudnici pak můžete zůstat na další dny podle vašich možností. Rovněž je možno přijet později v průběhu týdne.